• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/fatihsengun
  • https://twitter.com/fatihsengun

işçi özlük dosyası

 

 

 

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASININ ÖNEMİ KANUNDAKİ YERİ VE İŞÇİ ÖZLÜK

DOSYASINDA BULUNMASI GEREKENLER

 

 

 

4857 Sayılı İş Kanunu'nun İşçi Özlük Dosyası İle İlgili 75. Maddesi Aşağıdaki Gibidir.

 

Madde 75. - İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İşveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

10.06.2003 tarihinde yürürlülüğe giren 4857 sayılı İş Yasası, yukarıda belirtme­ye çalıştığımız önem doğrultusunda işçi özlük dosyaları tutulmasını yasa kapsa­mı içine almıştır. Anılan yasanın 75. Maddesine göre; işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İş­veren bu dosyada, işçinin kimlik bilgile­rinin yanında, bu kanun ve diğer kanun­lar uyarınca düzenlemek zorunda oldu­ğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili me­mur ve mercilere göstermek zorunda­dır.

 

Aynı yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tu­tulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. 2004 yılı itibariyle 643.-YTL,  2005 yılı itibariyle 714.- YTL, 2006 yılı itibariyle 784.-YTL  idari para cezası söz ko­nusudur.

 

İşçi Özlük dosyaları çalışan işçilerin ta­kibi açısından da öneme sahiptir. İşçi­nin sicilinin ortaya konulması, görevlen­dirmelerde ve ücretlerinin belirlenme­sinde etkili olacaktır. Dosyada bulunan evrakların zamanla güncelleştirilmesi ile etkinlik daha da artacaktır. Özellikle ikametgahının, aile durumundaki deği­şikliğin, savcılık belgesinin ve Performans Değerlendirme Formlarının gün­celleştirilmesi, işverenleri idari ve yargı organları nezdinde rahatlatacaktır. Örneğin işçinin ikametgahı güncelleştirilmemiş ise, işe başlarken istenilen ika­metgahı göz önünde tutuluyorsa, işçi­nin ayrılmasından sonra herhangi bir neden ile yapılacak ihtarnameler ve bil­dirimler karşı tarafa tebliğ edilemeye­cek, bu durumdan dolayı da sıkıntılar yaşanacaktır.

İşçi özlük dosyalarının şekli konusunda yasada açıkça bir düzenleme yapılma­mış, genel ifadelere yer verilmiştir. An­cak yasal hükümler ve personel depart­manı işlemleri göz önünde bulundurul­duğunda söz konusu dosyalarda aşağı­da belirtilen asgari belge ve kayıtların bulunması uygun olacaktır.

 

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKLİ BELGELER (*)

 

 

 

Belge Adları

 

Notlar

 

X

1

İşe Başvuru Formu

 

 

2

Hizmet Akdi (4857 Sayılı Yasa Gereği Zorunludur)

 

 

3

İmza Sirküleri 

 

 

4

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi

 

 

5

Sigorta Kartı veya Fotokopisi (Önlü arkalı)

 

 

6

İkametgah Belgesi (Muhtarlıktan Alınacak-Yılda bir kez yenilenmelidir)

 

 

7

Çalışanın Kendisi ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Aile Üyelerinin Nüfus Cüzdanları Fotokopileri, Evli personelin Evlilik Cüzdanı Fotokopisi

 

 

8

Savcılık Belgesi (Adli Sicil Kaydı)

 

 

9

Sağlık Raporu (Hastane Sağlık Kurulu veya İşyeri Hekiminden Alınacak)

 

 

10

Daha Önceki Çalıştığı Yerlere İlişkin Bonservis Belgeleri

 

 

11

Vergi Kimlik Numarası (Herhangi bir vergi dairesinden alınabilir)

 

 

12

Tasarrufu Teşvik Numarası-işyeri Değişikliğinde Düzenlenen Tasarrufu Teşvik Bildirim Belgesi (En son çalışılan işyerinden)

 

 

13

Askerlik Durumunu Gösteren Belgeler

 

 

14

Kan Grubunu Gösterir Belge

 

 

15

Fazla Çalışma Muvafakatnamesi

 

 

16

Çalışanın Çalıştığı Birim ve Görevlendirmeler ile İlgili Düzenlenen Belgeler

 

 

17

İhtarnameler ve Alınan Savunmalar

 

 

18

Performans Değerlendirme Formları (İş Güvencesi Kapsamında Önemlidir)

 

 

19

Ücretsiz İzinler ile Yıllık Ücretli İzin ile İlgili Dilekçe veya Formlar

 

 

20

Yasal İhbar ve Kıdem Tazminatı Bordroları, İbranameler

 

 

21

Hizmet Akdinin Sona Ermesine İlişkin Düzenlenen Tutanaklar ve Belgeler

 

 

22

2 Adet Vesikalık Fotoğraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu belgelere ilave olarak işverence dosyada bulunması istenilen kayıt ve belgeler ilave edilebilir

 

İŞÇİ ÇALIŞTIRAN İŞYERLERİNDE BELGE VE DOSYALAMA SİSTEMİ

 

 

I. RESMİ KURUMLAR İÇİN BELGE VE DOSYALAMA SİSTEMİ

 

A- SSK Dosyası

1-   İşyeri Bildirgesi

2-  Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri

3-  Dört Aylık Sigorta Primleri Dönem Bordroları

4-  Sosyal Güvenlik Destek Bordroları (*)

5-  Teftiş Tutanakları ve Tebliğ Yazıları

6-  6-Diğer (……………………………...)

 

B- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dosyası

1-    İşyeri Bildirgesi

2-    Vardiya Düzeni Hakkında Bilgi Yazısı

3-  Teftiş Tutanak ve Tebligatları

4-  Ücret Hesap Pusulası Suretleri

5-  Ücret Bordroları

6-  Yıllık Ücretli izin Defteri

7-  İzin Kurulu Defteri (**)

8-    İşçi Bildirim Listeleri (Ek-1 ve Ek-2)

9-    9-Diğer (……………………………..)

 

C- Türkiye İş Kurumu Dosyası

1-    Sakat ve Eski Hükümlü Talep ve Tebliğ Yazıları (***)

2-  Terör Mağduru İşçi Talep ve Tebliğ Yazıları (***)

3-  Tensikat Bilgi Yazısı

4-  Toplu İşçi Çıkarma Dilekçeleri

5-  Toplu Çıkarmadan Önce Sendika ile Yapılan Toplantı Tutanakları

6-  6-Diğer (……………………………….)

 

D- İş Sağlığı ve Güvenliği Dosyası

1-   İSİG Kurulu Karar Defteri (***)

2-  Makinaların Fenni Muayene Raporları

3-   İş Kazası Tutanak ve Şahit İfadeleri

4-  İş Makinası Operatör Ehliyet Fotokopileri

5-   İlk Yardım elemanlarının Belgeleri ve Hemşire Diploma Sureti (***)

6-   İş Yeri Hekim Sözleşmesi Sureti (***)

7-   İş Güvenliği Teftiş Tutanakları ve Tebligatlar

8-  Kurma izni

9-   İşletme Belgesi

10-  Diğer (……………………………)

 

I I. İŞYERİ ORTAMINDA ASILI OLMASI ZORUNLU BELGELER

1-   Asgari Ücret Levhası

2-   Çalışma Saatleri / Vardiya Çizelgesi

3-   Genel Güvenlik Kuralları Levhası

4-  İkaz Levhası

5-   SSK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

6-   Aylık Sosyal Güvenlik Destek Bordrosu (*)

7-  İşletme Belgesi, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

 

(*) Emekli fazla işçi çalıştıran işyerleri sorumludur.

 

(**) Yüzden fazla İşçi çalıştıran işyerleri sorumludur.

 

(***) Elliden fazla işçi çalıştıran işyerleri sorumludur.

 

………………… iş başvuru ve bilgi formu

 

İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNANIN

 

Tarih:....... /.... /…..

Özel İşaret ve Kodlar

 

KİMLİK BİLGİLERİ

 

Fotoğraf

Adı, Soyadı

 

 

 

Doğum Yeri Doğum Tarihi

 

 

 

Cinsiyeti

Erkek (

)                     Kadın ( )

 

 

Adresi

 

 

 

Telefonu

Ev:

Cep:

 

 

Askerlik Durumu

 

 

 

Bağlı Olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu ve No veya Emekli Tahsis No

 

Adresi :

Vergi Numarası

 

 

 

T.C. Kimlik Numarası

 

 

 

Kan Grubu

 

 

 

AİLE BİLGİLERİ

 

Medeni Durumu

Evli    (

)        Bekar (  )          Dul     (  )

Bakmakla Yükümlü Olduğu Kimseler

Adı-Soyadı

Yaşı

Mesleği /Okulu

 

 

 

Anne

 

 

 

Baba

 

 

 

Çocuklar

 

 

 

1-

 

 

 

2-

 

 

 

3-

 

 

 

4-

 

 

 

EĞİTİM ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 

 

 

Okul Adı ve Bölümü

Mezuniyet Durumu Derecesi

İlköğretim

 

 

Lise

 

 

Yükseköğrenim

 

 

Lisans Üstü

 

 

Diğer

 

 

Yabancı Dil Biliyor musunuz? Derecesi

1-

 

 

2-

 

Bilgisayar Kullanma ve Programlar

1-

 

 

2-

 

 

 

3-

 

Sürücü Belgeniz var mı? Tarih ve Sınıfı

 

 

Bu İşle İlgili Kullandığınız Araç ve Cihazlar

1-

 

 

2-

 

 

 

3-

 

Katıldığınız Kurslar

 

Konusu

Süresi

Kursun Alındığı Yer

 

1-

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

İş Deneyimleriniz

 

İşyeri ve Görev

Süresi

Ayrılış Sebebi

 

1-

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Sağlık Sorununuz Var mı ?

 

Sürekli Kullandığınız Bir ilaç Yada Protez Var mı ?

 

Seyahate Engel Bir Durumunuz Var mı ?

 

Sigara ve Alkol Kullanıyor musunuz ?

 

Adli Sicil Kaydınız Var mı ?

 

Mecburi Hizmet Borcunuz Var mı ?

 

Hobileriniz Nelerdir ?

 

Üyesi Olduğunuz Dernek veya Vakıflar

 

Boyunuz ve Kilonuz

 

REFERANSLAR

Adı Soyadı-İşyeri

Telefon Numarası

 

1-

 

 

2-

 

 

3-

 

GÖREVLE İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 

İş Başvurusu Yapılan Görev

 

 

Bu Görev İçin Talep Edilen Ücret

 

 

Ne Zaman Çalışmaya Başlayabilirsiniz ?

 

 

Görev Gereği İkamet Değiştirebilir misiniz?

 

 

Görev Gereği Fazla Mesai Yapabilir misiniz?

 

 

Görev Gereği Vardiyalı çalışabilir misiniz?

 

 

En Son Çalıştığınız Yerden Aldığınız Ücret?

 

 

Bu Görev İçin Talep Ettiğiniz Ücret?

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu İş Başvuru ve Bilgi Formundaki verdiğim bilgilerin tam ve doğru olduğunu, zamanla değişecek bilgilerimi en geç on gün içerisinde yazılı olarak bildireceğimi, gerçek dışı beyanımla işe alınmam halinde bu durumun anlaşılmasıyla her hangi bir ihbar ve tazminata gerek olmadan işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir talep ve iddiada bulunmayacağımı ve bu nedenle işverenin uğrayacağı zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi kabul ve beyan ederim.

 

Tarih : ....... /.... /……

 

Ad / Soyad / İmza

 

 

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ

 

Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla "Belirsiz süreli iş sözleşmesi" yapılmıştır.

 

Sözleşmede adı geçen işveren ………………………………………………………………………………………….. ni

işçi ise...................................................................................................... 'yi ifade eder.

 

MADDE 1)- TARAFLAR :

 

İŞVERENİN :

Adı Soyadı / Ünvanı                                 :..............................................................................

Adresi                                                      :..............................................................................

SSK İşyeri Sicil Numarası                          :..............................................................................

İŞÇİNİN :

Adı Soyadı                                              :..............................................................................

Baba adı                                                  :..............................................................................

Doğum Yeri ve Yılı                                   :..............................................................................

İkametgah Adresi                                     :........................................... :.................................

Telefon Numarası                                     :………………………….

SSK Sigorta Sicil Numarası                       :.............................................................................

 

MADDE 2)-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ          : Bu iş sözleşmesi... /..... /...... tarihinde başlamış olup, Belirsiz Sürelidir.

 

MADDE 3)-İŞE BAŞLAMA TARİHİ               : … /.... /.......       

 

MADDE 4)-AYLIK ÜCRET NET/BRÜT        : ......................................................................... YTL.

 

MADDE 5)-YAPILACAK İŞİN KONUSU        :  ..........................................................................

 

MADDE 6)-DENEME SÜRESİ                        :  Yoktur     / ………… Ay' dır. 

(Deneme süresi en fazla iki aydır. Bu süre sonunda başarısız yada yetersiz bulunanların sözleşmeleri ihbarsız ve tazminatsız feshedilir.)

 

MADDE 7)- İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ          :

İşverenin .............................................................................................  il/ilçe sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği işyerleri. İşçi, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.

 

MADDE 8)- ÇALIŞMA SÜRELERİ            

Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. 45 Saatlik çalışma süresi işveren tarafından gerekli görüldüğünde; Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. 45 Saatlik haftalık çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz. Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını aynen kabul eder.

 

MADDE 9)- FAZLA ÇALIŞMA :

İşveren ülkenin genel yaraları için, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak şartı ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile, bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış olsa dahi, bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

 

MADDE 10)- TELAFİ ÇALIŞMASI :

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması yada işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

 

MADDE 11)- ÜCRET :

İşçinin sözleşmede yazılı ücreti kural olarak imza karşılığı kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır. Ancak işçinin yazlı talebi ile belirlediği ve bu talebin altındaki tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir. Kural olarak işçinin işlemiş ücretinin ödeme tarihi, her ayın ilk iş günüdür. Mücbir bir sebep olmadıkça, ücretler ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.

 

MADDE 12)- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ :

İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.

 

 MADDE 13)- ÖZEL ŞARTLAR :

13.1- İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

13.2- İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

13.3- İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat gibi eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamayı ve amacı dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.

13.4- İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

13.5- İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt eder.

13.6- İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

13.7-İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

13.8-İşçi, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

13.9-İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalış­ması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması yada kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

13.10-İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

 

 

MADDE 14)- FESİH VE TAZMİNATLAR :

14.1- Taraflar yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir.

14.2- Sözleşmenin taraflarından herhangi birisi sözleşmeyi feshetmek isterse; 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesindeki ihbar önellerine uygun olarak, önceden karşı tarafa yazılı olarak haber vermek zorundadır. Haber verilmemesi halinde tarafların ayrıca tazminat isteme hakkı saklıdır.

14.3-  İşveren sözleşmeyi; sözleşme süresi içerisinde veya bitim tarihinde tek taraflı olarak feshederse, işçiye iş kanunu hükümlerine uygun olarak tazminat öder. Sözleşmenin işveren tarafından feshinde; fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı hususunda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar, bir ay içinde Özel Hakeme götürülür.

 

MADDE 15)- SON HÜKÜMLER :

15.1-Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

15.2-Uyuşmazlıklarda çözüm mercii iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

15.3-Bu hizmet akdi..... /..... /....... tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okundu ve aynen kabulle imzalandı.

İşveren veya Vekili                                                                                                             İşçi

(İmza-Kaşe)                                                                                                                         (Adı Soyadı-İmza)


belirli sureli iş sözleşmesi

 

Aşağıda isim-unvan ve adresleri yazılı bulunan işveren ile işçi arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile ve aşağıda belirtilen şartlarla "Belirli süreli iş sözleşmesi" yapılmıştır.

 

Sözleşmede adı geçen işveren …………………………………………………………………………………………..'ni

işçi ise...................................................................................................... 'yi ifade eder.

 

MADDE 1)- TARAFLAR :

 

İŞVERENİN :

Adı Soyadı-Unvanı                                    :..............................................................................

Adresi                                                      :..............................................................................

SSK işyeri Sicil Numarası                          :..............................................................................

İŞÇİNİN :

Adı Soyadı                                              :................................................................ ..............

Baba adı                                                  :..............................................................................

Doğum Yeri ve Yılı                                   :..............................................................................

İkametgah Adresi                                     :..............................................................................

Telefon Numarası                                       : ……………….......................................................

SSK Sigorta Sicil Numarası                       :.............................................................................

 

MADDE 2)-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ :        : ....  Yıl ......  Ay süreli olan bu iş sözleşmesi    …. / … / …..  tarihinde  başlayıp … / … / …… tarihinde herhangi  bir bildirim  yapılmaksızın  kendiliğinden sona erer. İşveren gerektiğinde süresi dolmadan da sözleşmeyi feshedebilir.

 

MADDE 3)-İŞE BAŞLAMA TARİHİ             :  . . /..... /.......

 

MADDE 4)-AYLIK ÜCRET NET/BRÜT     : ............................................................................ ..YTL.

 

MADDE 5)-YAPILACAK İŞİN KONUSU   : ................................................................................

 

MADDE 6)-DENEME SÜRESİ                    : Yoktur    /    ......  Ay' dır.   (Deneme süresi en fazla iki aydır. Bu süre sonunda başarısız yada yetersiz bulunanların sözleşmeleri ihbarsız ve tazminatsız feshedilir.

 

MADDE 7)- İŞÇİNİN ÇALIŞMA YERİ : İşverenin ....................................  il/ilçe sınırları içindeki işyerlerinde, işveren veya vekilinin göstereceği işyerleri . İşçi, gerektiği takdirde işyeri içinde unvanı veya niteliği benzer yahut birbirine yakın başka işlerde muvafakat aranmaksızın geçici veya devamlı olarak işveren tarafından görevlendirilebilir.

 

MADDE 8)- ÇALIŞMA SÜRELERİ : Haftalık çalışma süresi en çok 45 saattir. Bu süre haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. 45 Saatlik çalışma süresi işveren tarafından gerekli görüldüğünde; Haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekillerde dağıtılabilir. Ayrıca işin niteliği ve şartlarına göre, işe başlama ve bitiş saatleri de, işçiler için farklı şekillerde düzenlenebilir ve gerektiğinde değiştirilebilir. 45 Saatlik haftalık çalışma süresinin, haftanın çalışılan günlerine farklı şekillerde dağıtılarak çalışılması durumunda, iki aylık çalışma süresi içinde, işçinin haftalık ortalama normal çalışma süresi 45 saati aşamaz. Ara dinlenme zamanları işveren tarafından belirlenir. İşçi bu maddede belirtilen çalışma şekil ve şartlarını aynen kabul eder.

 

 

MADDE 9)- FAZLA ÇALIŞMA :

İşveren ülkenin genel yaralan için, işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle işçiye, günlük toplam çalışma süresi 11 saati aşmamak şartı ile yılda 270 saate kadar fazla çalışma yaptırabilir. Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Ancak denkleştirme esası uygulandığı durumlarda, işçinin iki aylık süre içindeki haftalık ortalama çalışma süresi 45 saati aşmamak koşulu ile. bazı haftalarda 45 saatten fazla çalıştırılmış olsa dahi. bu haftalardaki 45 saati aşan çalışma süreleri fazla çalışma sayılmaz ve fazla çalışma ücreti ödenmez.

 

MADDE 10)- TELAFİ ÇALIŞMASI :

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması yada işin tümüyle durdurulması veya işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren, iki ay içerisinde işçiye, çalışılmayan bu süreler karşılığı olarak telafi çalışması yaptırabilir. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 1 ! saati ve günde en fazla 3 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz. Telafi çalışması fazla çalışma sayılmaz ve karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmez.

 

MADDE 11)- ÜCRET :

İşçinin sözleşmede yazılı ücreti kural olarak imza karşılığı kendisine ödenir veya banka hesabına yatırılır.

Ancak işçinin yazlı talebi ile belirlediği ve bu talebin altındaki tatbiki imzası bulunan mutemedine de yine imzası karşılığında ödenebilir. Kural olarak işçinin işlemiş ücretinin ödeme tarihi, her ayın ilk iş günüdür. Mücbir bir sebep olmadıkça, ücretler ödeme gününden itibaren en geç 20 gün içinde ödenir.

 

MADDE 12)- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ :

İşçinin her bir saat fazla çalışması için işverence ödenecek fazla çalışma ücreti, işçinin normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli artırılmış tutarıdır.

 

 MADDE 13)- ÖZEL ŞARTLAR :

13.1- İşçi, tecrübe ve mesleki birikimine uygun olarak, işverenin vereceği bütün işleri ve görevleri yapmayı kabul ve taahhüt eder. Bu hizmetleri karşılığında belirtilen aylık ücret dışında herhangi bir ücret talep edemez.

13.2- İşçi, işyerinde, çalışma mevzuatı ve işveren tarafından belirlenmiş bulunan çalışma şartlarına, iş disiplinine, iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına, işveren tarafından çıkartılmış ve çıkartılacak olan yönetmelik, genelge, sirküler, talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

13.3- İşçi, görev nedeniyle kendisine ve bağlı bulunduğu birime teslim edilen demirbaş, her türlü mefruşat, elektronik teçhizat gibi eşyanın muhafazasından, hasar ve ziyan görmesinden sorumludur. Bu malzemeleri işyeri dışına çıkarmamayı ve amacı dışında kullanmamayı, iş sözleşmesinin feshinde eksiksiz teslim etmeyi taahhüt eder.

13.4- İşçi, işverene ve işyerine ait her türlü iş sırlarını saklamayı, işverene zarar verecek davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

13.5- İşçi, iş sözleşmesi devam ettiği sürece, özel de olsa başka bir işte çalışmamayı taahhüt, eder.

13.6- İşçi, işverenin istemesi halinde, hafta tatili ile ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de çalışmayı ve işverenin istemesi halinde fazla çalışma yapmayı peşinen kabul eder.

13.7-İşveren, işçilik haklarını ödemek, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymak, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür.

13.8-İşçi, iş kanununa göre hak kazanacağı yıllık ücretli iznini, işverenin iş şartlarına göre belirleyeceği zamanda kullanmayı kabul eder.

13.9-İşçi, işyerine, alkollü içki veya uyuşturucu madde almış olarak gelmemeyi ve bu maddeleri işyerinde kullanmamayı, çalış­ması ile ilgili olmayan eşya ve maddeler ile taşınması yada kullanılması yasaklanmış maddeleri işyerine sokmamayı taahhüt eder.

13.10-İşçi, işverenin istemesi halinde hizmet içi veya görevin gerektirdiği eğitimlere katılmak zorundadır. Eğitimlere katılan işçiden zorunlu hizmet talep edilebilir.

 

 MADDE 14)- FESİH VE TAZMİNATLAR :

14.1- Taraflar yukarıdaki maddelerde yazılı sorumluluklarını yerine getirmez ise karşı tarafa sözleşmeyi herhangi bir tazminat ödemeden feshetme hakkı doğduğunu kabul ve taahhüt etmişlerdir.

14.2- Sözleşme, tarafların anlaşması halinde sürenin bitiş tarihinden önce feshedilebilir. Sözleşmenin süresinin bitim tarihinde önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın sözleşme kendiliğinden sona erer. Sözleşme süresinin bitiminde tarafların anlaşması halinde sözleşme aynı şartlarda uzar.

 

MADDE 15)- SON HÜKÜMLER :

15.1-Bu iş sözleşmesinde yer almayan hususlarda İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

15.2-Uyuşmazlıklarda çözüm mercii iş yerinin bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleridir.

15.3-Bu hizmet akdi..... /..... /....... tarihinde taraflarca iki nüsha olarak tanzim edilip, okundu ve aynen kabulle imzalandı.

 

 

İşveren veya Vekili                                                                                                              İşçi

(İmza-Kaşe)                                                                                                                         (Adı Soyadı-İmza)


 

TOPLU İŞÇİ ÇIKARILMASI İLE İLGİLİ OLARAK BİR AY ÖNCEDEN BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

     /      / …….

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

                   BÖLGE ÇALIŞMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

               Bölge Çalışma Müdürlüğünüzde..................................................................................... .. işveren unvanı ile …................................................................................................................................................... …………. Adresinde kurulu ......................................................................................................................................... .. sicil    sayılı   dosyada   işlem   gören    ve ....................................................................................................................... . adet   işçinin   çalıştığı    işyerimizde,  ................................................................................................................................   (ekonomik kriz, iş daralması vb.) nedenlerinden dolayı aşağıda adı-soyadı, nitelikleri ve adresleri belirtilen................... .  adet işçinin hizmet akitleri bir ay sonra 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesine göre feshedilecektir. 4857 sayılı İş Kanunun 29. maddesi gereğince işçilere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

İşverenin Kaşe ve İmzası

…………………………….

 

        İşçinin Adı-Soyadı                                          Niteliği                                                       Adresi

1- ……………………………………………………………………………………………………………………………

2-……………………………………………………………………………………………………………………………

3-……………………………………………………………………………………………………………………………

4-……………………………………………………………………………………………………………………………

5-……………………………………………………………………………………………………………………………

6-……………………………………………………………………………………………………………………………

7-……………………………………………………………………………………………………………………………

8-……………………………………………………………………………………………………………………………

9-……………………………………………………………………………………………………………………………

 

TOPLU İŞÇİ ÇIKARILMASI İLE İLGİLİ OLARAK BİR AY ÖNCEDEN TÜRKİYE İŞ KURUMU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE VERİLECEK YAZI ÖRNEĞİ

…. / …. / …..

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

TÜRKİYE İŞ KURUMU

                   ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

.............................. Bölge Çalışma Müdürlüğünde …............................................................................ …… işveren  unvanı ile .......................... ,   adresinde kurulu   ............................................................................................ ……  sicil   sayılı   dosyada  işlem  gören   ve   ................................................................................................................   adet  işçinin  çalıştığı   işyerimizde.  ……………........................................................................................................ ……..  (ekonomik kriz, iş daralması vb.) nedenlerinden dolayı aşağıda adı-soyadı, nitelikleri ve adresleri belirtilen................   adet işçinin hizmet akitleri bir ay sonra 4857 sayılı İş Kanunun 17. maddesine göre feshedilecektir.4857 sayılı İş Kanunun 29. maddesi gereğince işçilere ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

İşverenin Kaşe ve İmzası

…………………………….

        İşçinin Adı-Soyadı                                          Niteliği                                                       Adresi

1- ……………………………………………………………………………………………………………………………

2-……………………………………………………………………………………………………………………………

3-……………………………………………………………………………………………………………………………

4-……………………………………………………………………………………………………………………………

5-……………………………………………………………………………………………………………………………

6-……………………………………………………………………………………………………………………………

7-……………………………………………………………………………………………………………………………

8-……………………………………………………………………………………………………………………………

9-……………………………………………………………………………………………………………………………

HİZMET AKDİ FESÎH BİLDİRİMİDİR

 

Bildirimin tarihi ve sayısı : ……………………………………….       

 

İŞVERENİN :

Adı Soyadı-Unvanı                 : ……………………………………………….

Adresi                                     : ………………………………………………

SSK İşyeri Sicil Numarası       : ……………………………………………….

 

Sayın Bay/Bayan

 

…./ … /………...... Tarihinde   yapılmış    olan    Belirli/Belirsiz   süreli    hizmet   akdiniz  .… /…. /………….. tarihi    itibariyle

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

nedenlerden dolayı ve 4857 sayılı İş Kanunun........ Maddesine göre tarafımızca feshedilmiştir.

 

 

Hizmet Akdi Feshedilen İşçi                                                                Hizmet Akdini Fesheden İşveren / Vekili

 

             Adı Soyadı


      Adı Soyadı/Unvan

 

             Fesih Bildirimini aldım.


... /.../….


     Fesih Bildirimini Teslim eden

 

              İmza


    imza 

(FESİH BİLDİRİMİNİN ALINMADIĞINDA DÜZENLENECEK TUTANAK)

TUTANAKTIR

İŞVERENİN :

Adı Soyadı-Unvanı

Adresi

SSK İşyeri Sicil Numarası

           Yukarıda     Unvan      ve     adresi      yazılı  …………………………………….. Bölge Çalışma   Müdürlüğünde sicil numarası ile kayıtlı işyerimizde çalışmakta olan      ………………………………….. SSK Sigorta Sicil Numaralı  işçinin hizmet akdi … / … / ….. tarih itibariyle 4857 sayılı İş Kanunun ……… maddesine göre feshedilmiştir.

 

Feshe ait... ./.. /..... tarih ve............. sayılı bildirim işçi tarafından tebellüğ edilmemiştir.

 

Söz konusu bildirim, şahitler huzurunda kendisine okunarak tespiti için … /…./.... .tarihinde şahitlerle birlikte imza

altına alınmıştır.

İşveren / Vekili

Adı Soyadı/Unvanı

imza


Şahit

Adı Soyadı/Unvanı

imza


          Şahit

          Adı Soyadı/Unvanı

          imza

 

 

İŞE İZİNSİZ GELMEME / İŞE GEÇ GELME TUTANAĞI

TUTANAKTIR

İŞVERENİN ;

Adı Soyadı-Unvanı                                    :..................................................................................

Adresi                                                      :..................................................................................

SSK İşyeri Sicil Numarası                          :..................................................................................

Yukarıda       Adı       Soyadı/Unvanı       adresi       yazılı  ..................................................... … Bölge   Çalışma Müdürlüğü................................................................................................... işyeri  sicil numarası  ile  kayıtlı işyerimizde  çalışan sigorta sicil numaralı işçimiz; … / … / ……. tarihinde iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mazeretsiz olarak mesaisine gelmemiştir  / …   defa olarak geç gelmiştir.

 

Bu tutanak...... /......./......... tarihinde aşağıda isimleri yazılı şahitler huzurunda düzenlenmiş ve okunmuştur.

İşveren / Vekili / Bölüm Amiri                              Şahit         .                                         Şahit

Adı Soyadı/Unvanı                                            Adı Soyadı/Unvanı                               Adı Soyadı/Unvanı

imza                                                                 imza                                                    imza

 

 

 

 

 

 

 

İŞE İZİNSİZ GEÇ GELME / GELMEME İHTARI

İHTARDIR

İHTAR VEREN

İŞVERENİN :

Adı Soyadı-Unvanı                                     :..................................................................................

SSK İşyeri Sicil Numarası                           :……………………………..............................................

İHTAR ALAN                                             :..................................................................................

İŞÇİNİN :

Adı Soyadı-Unvanı                                     :..................................................................................

SSK Sigorta Sicil Numarası                        :..................................................................................

TEBLİGATIN TARİH VE NUMARASI         :...................................................................................

UYGUN GÖRÜLEN CEZA                          :..................................................................................

VARSA MAZERETİ                                   :..................................................................................

Sayın :..................................................................................

...... /...... /......... tarihinde/ tarihlerinde.................... süreyle iznimiz ve bilgimiz olmaksızın mesainize gelmediniz / ..................  defa olarak geç geldiniz.

Bilginize rica olunur.

Birim Amiri

Adı Soyadı-İmza


ONAY


Personel Müdürü Adı Soyadı-İmza

 

İŞE GELMEYEN İŞÇİNİN EN SON ADRESİNE GÖNDERİLECEK NOTER TEBLİGATI

İHTARNAME

Sayın                                                       :..................................................................................

Baba Adı                                                 :..................................................................................

Doğum Tarihi ve Yeri                                :...................................................................................

SSK Sigorta Sicil Numarası                       :...................................................................................

Adresi                                                      :...................................................................................

İŞVEREN :

Adı Soyadı-Unvanı                                   :...................................................................................

SSK İşyeri Sicil Numarası                         :...................................................................................

Yukarıda Adı Soyadı / Unvanı adresi yazılı işyerimizde çalışmakta iken .......... /...... /.........

ve ……./……./………. tarihlerinde / tarihinden itibaren amirlerinizin izni ve bilgisi dışında mazeret belirtmeden işinize gelmediğiniz tespit edilmiştir.

 

Hakkınızda yapılacak İş Yasası hükümlerine uygun işlemlere esas olmak üzere;

 

İşe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen resmi evrakınızı 3 gün içinde işyerimize ibraz ediniz. Aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde İş Akdinizin 4857 sayılı İş Kanunun 25. maddesine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesih edileceği konusunda bilginizi rica ederim.

İşveren / Vekili

İmza-Kaşe

Tarih

 

 

* Bu ihtarnamenin bir nüshası muhataba tebliğ edilecek, bir nüshası noterde kalacak, bir nüshası noter şerhi düşülerek tarafımıza iade edilecektir.

İBRANAMEDİR

İŞVERENİN :

Adı Soyadı-Unvanı                                    :...............................................................................

Adresi                                                      :...............................................................................

SSK İşyeri Sicil Numarası                          :...............................................................................

İSÇİNİN :

Adı Soyadı                                              :........................... ...................................................

SSK Sigorta Sicil Numarası                      :..............................................................................

İşe Başlama Tarihi                                    : ....../..... /.......

İşten Ayrılış Tarihi                                     :...... ./..... /.......

İşten Ayrılış Nedeni                                   :...................... (Terk, İstifa, Çıkarılma, Vatani Görev, Emeklilik, Vefat, Diğer)

..... /..... /....... Tarihinden itibaren çalışmakta olduğum …………………………………………………......'den

………………………. nedeniyle ayrılıyorum.  Ayrıldığım tarihe kadar hak etmiş olduğum bütün  ücret ve haklarımdan kalanını ayrıldığım esnada aşağıda gösterildiği şekilde aldım. İşyerimden hizmet akdimden ve yasal haklarımdan dolayı herhangi bir ayni, nakdi yada sosyal hak alacağım kalmamıştır.

Bu nedenle işyerimden maddi ve manevi herhangi bir talepte bulunmayacağım. İşverenimi ayrıldığım tarihten hizmet akdimin başlangıcına kadar tüm haklarımı aldığımı beyanla ibra ederim  ..... ../ …/ ….... 

Ayrılış tarihinde işçinin hesabının kesilmesiyle hak etmiş olduğundan verilen ücret ve diğer ödemeler :

 

ÖDEMENİN NEV’İ                     BRÜT TUTARI                YASAL VE ÖZEL KESİNTİLER               NET ÖDENEN

1-Hak Edilmiş Aylık Ücretler       ………………..               ………………………………….                 ………………..

2-Fazla Mesai Ücretleri              ………………..               ………………………………….                 ………………..

3-Kullanılmayan İzin Ücretleri     ………………..               ………………………………….                 ………………..

4-Sosyal Haklar                          ………………..               ………………………………….                 ………………..

5-İhbar Tazminatı                       ………………..               ………………………………….                 ………………..

6-Kıdem Tazminatı                    ………………..               ………………………………….                 ………………..

 

TOPLAM ÖDEME                    ………………..               ………………………………….                 ………………..

 

İBRA EDEN

Adı Soyadı - İmzası

Adres ve Telefon No

 

DAHA EVVEL ÎŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMA DAVETİ

İSE DAVET BİLDİRİMİDİR

 

 

 

Sayın                                                           :..............................................................................

SSK Sigorta Sicil Numarası                        :.................................................................................

Adresi                                                          :..............................................................................

İŞVEREN ;

Adı Soyadı-Unvanı                                    :..................................................................................

SSK İşyeri Sicil Numarası                          :..................................................................................

             Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı adresi yazılı işyerimizde çalışmakta iken...... /...... /......... tarihinde İş Kanununu 17. maddesine göre işten çıkartılmıştınız. Bu tarihten itibaren altı aylık süre içinde aynı nitelikte personele ihtiyaç duymakta olduğumuzdan; 4857 Sayılı İş Kanununun 29. maddesi gereğince bu tebligatı aldığınız tarihten itibaren 15 gün içerisinde işyerimize müracaat ettiğiniz takdirde tekrar işe alınacaksınız.

Bu süre içerisinde müracaat etmez ve işe başlamaz iseniz yada işe başlamayacağınızı bildirirseniz, yerinize başka işçi alınacaktır.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.

        İşveren /vekili

        İmza-Kaşe

        Tarih


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam1
Toplam Ziyaret68045
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.57939.6177
Euro11.148711.1934
Hava Durumu
Saat